Nikolai Gogol


Nikolai Gogol (Alexander Ivanov)NIKOLAI GOGOL (1809-1852), Russian writer
Portrait: Alexander Ivanov