Giovanni Paisiello


Giovanni Paisiello (Elisabeth Louise Vigée-Lebrun)GIOVANNI PAISIELLO (1740-1816), Italian composer
Portrait: Elisabeth Louise Vigée-LeBrun